Cerita Bahasa Jawa Pengalaman Kemah Pramuka

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

19 Mei, 2015

Cerita Bahasa Jawa Pengalaman Kemah Pramuka

Lanjutan Cerita Bahasa Jawa Pengalaman Kemah Pramuka  ini merupakan kelanjutan dari cerita pengalaman pribadi kegiatan pramuka. Bagaimana kelanjutan cerita tersebut mari bersama-sama kita simak dibawah ini. (Cerita sebelumnya bisa kita simak disini)

Saksampune punika kita numindakake apel pambikakan uga mengibarkan bendera pramuka ing ngrika, saksampune apel kita disukani kesempatan konjuk ngaso riyen. Lajeng kita awiti ngedekake tenda ingkang sampun kita bekta, jebulna mboten gampil, kaliyan dibantu dening kakang Pembina akhiripun tenda kita saged ngadeg kaliyan jejeg, saksampune punika kita mlebetaken barang-barang kita uga ngaso kaliyan nyawang kebonan teh ingkang wiyar sanget uga ijem, tenda kita persis ing sisih kebon teh. Sadereng budhal kita ugi diparingi jadwal kegiatan ingkang badhe kita tumindakake salama wonten ing ngrika uga jadwal kesebat kita tempel ing ngajeng tenda. 
Cerita Bahasa Jawa Pengalaman Kemah Pramuka

Kegiatan satunggal lan satunggale kita lakoni kaliyan seksama, uga kegiatan pribadi kita yaiku mangsak konjuk tedha siyang, kula dereng wases mangsak ing wanci punika, nanging untungipun lebet anggota kelompokku enten ingkang sanguh mangsak. Setunggal kita mangsak sekul, bagia niki ing nyambut damelaken dening Reni uga Iwan sawegaken kunjukan mangsak lauknya yaiku kula, Asrofi, uga Galih, sawegaken Bayu uga Dina gadah tugas ngresikaken tenda. Kita salajeng sami ngunjuk jejibahan lebet nyambut damel.

Cerita bahasa jawa pengalaman kemah pramuka menika sanget nyenengaken kula piyambak ugi kanca-kanca sedaya. Wonten dinten sepisan kita taksih lebet kegiatan panepangan daerah sekitar, nalika dalu suhu ing ngrika asrep sanget, jebulna leres menapa tembung Pembina, untung kamawon kula dibektakaken kathah pirantos dening ibu, senaosa mekaten kula taksih rumaos kasrepen ing ngrika, akhiripun kita nelasaken dalu kaliyan tilem sami desuk-desukan kajengipun saged sekedhik ngirangi asrep ingkang kita raosaken.

Esuk dintenipun kita wungu sakderengipun adan subuh, ing ngrika kathah kabut uga hawanipun taksih asrep sanget dadosipun kita susah konjuk ngucul kemul kita, saksampune srengenge sampun cekap nginggil, kita gantosan konjuk adus, senaosa toyanipun asrep sanget nanging kita tetap adus. Saksampunipun sedayanipun rapi kita numindakake apel pambikakan kegiatan, ing dinten kaping kalih punika kita numindakake kegiatan perrmainan, Pembina nyawisaken kathah dolanan konjuk kita, dolanan ingkang melatih kekompakan ugi enten. Kita bersukaria ing dinten punika.

Kula lajengaken Cerita bahasa jawa pengalaman kemah pramuka Wonten dinten kaping tiga (3) kita numindakake hiking ing kebonan teh, nanging amargi kula ngrupikaken anggota pra DP utawi Dewan Penggalang kula mboten ndherek lebet acara hiking kesebat amargi anggota pra DP badhe diparingi materi dados pamepak pangertasan babagkan pramuka, senaosa rumaos kuciwa nanging saksampune paweweh materi sedaya anggota pra DP ingkang mboten ndherek hiking diajak datheng air terjun ingkang wonten celak panggen perkemahan menika. Panggen kesebat cekap nggantosaken kekuciwan kita, nanging konjuk ngantos papan menika ing mbetahaken perjuangan amargi radin nuju papan menika terjal sanget uga bahaya, nanging perjuangan kita kegantos kaliyan pemandangan air terjun ingkang sae sanget, ing sekelilingipun dikebaki gunung-gunung inggil, saksampune puas kita wangsul wonten panggen perkemahan malih. Saksampune dugi wonten panggen perkemahan malih kita angsal warta menawi ingkang ndherek lebet acara hiking dereng ngantos ing panggen tujuan, miturut warta piyambake sedaya geblasuk. Nanging saksampune siyang dinten sekitar jam setunggal (13.00) piyambake sedaya sampun ngantos ing panggen tujuan, kita rumaos lega mirengipun. Saksampune sonten dinten jam sekawan (16.00) piyambake sedaya ingkang ndherek hiking enggal ngantos kepanggen perkemahan, kula rumaos bersyukur amargi mboten ndherek lebet hiking kesebat.
Cerita Bahasa Jawa Pengalaman Kemah Pramuka

Dugi enjing salajenganipun yaiku dinten paling akhir kita, kagiatanipun yaiku mambajeng tenda uga ngresikaken panggen sekitar, saksampune rampung sekitar jam sanga (09.00) kita numindakake apel penutupan kegiatan perkemahan. saksampune punika truk ingkang badhe mbeta kita mantuk sampun datheng uga kita mbekta barang-barang minggah uga kita ugi ndherek minggah. saksampune ndo’a truk kita mlaku konjuk ngantos ing sekolah. Mboten mekaten dangu akhiripun kita ngantos ing sekolah kaliyan wilujeng. Ing ngrika ugi sampun enten tiyang sepuh ingkang badhe mapak putranipun ingkang salah satunggalipun yaiku bapak kula ingkang sampun jagi wonten ing ngrika. Saksampune numindakake apel ing sekolah kita diijinaken mantuk. Saksampune ngantos ing griya kula lansung menuju kamar kagem ngasa.

Mekaten satunggaling Cerita bahasa jawa pengalaman kemah pramuka mugi wonten manfangatipun tumrap kita sedaya.