Cerita Pengalaman Pribadi Kegiatan Pramuka Dalam Bahasa Jawa

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

19 Mei, 2015

Cerita Pengalaman Pribadi Kegiatan Pramuka Dalam Bahasa Jawa

Sugeng ndalu kanca sedaya, cerita pengalaman pribadi kegiatan pramuka dalam bahasa jawa di bawah ini merupakan sebuah contoh kegiatan pramuka khususnya dalam perkemahan yang dengan sengaja dituliskan dalam bahasa jawa. Bagaimana pengalaman pribadi kegiatan kemah tersebut jika kita tuliskan dalam bahasa jawa mari kita simak di bawah ini.

Rikala punika dinten Jemuwah kados biasanipun saben jam kalih (2) siyang kula wonten ing sekolahan saperlu tumut kegiatan pramuka ingkang dipunwajibaken kunjuk sedaya kelas pitu, ing wanci punika nalika saweg numindakake apel pambikakan, Pembina pramuka ingkang kagungan nami kak Ayu nyriyosikaken dhateng kita menawi badhe enten kemah akhir taun, kula rena sanget mirengipun amargi dereng nate tumut kegiatan kemah.
Cerita Pengalaman Pribadi Kegiatan Pramuka Dalam Bahasa Jawa

Saksampune mantuk saking pramuka, kula nyeriosaken sedayanipun dhateng ibu, uga jebulna ibu paring ijin datheng kula konjuk ndherek kegiatan kemah kesebat. Cerita pengalaman pribadi kegiatan pramuka dalam bahasa jawa temuka dinten Jemuwah salajengipun kita dipunpara lebet pirang-pirang kelompok dening kakang Pembina, kula angsal kelompok ingkang kagungan anggota pitu (7) tiyang, yaiku kula piyambak, Reni, Dina, Iwan, Bayu, Galih, uga Asrofi, ingkang sakunjukan ageng kanca sekelas kula, saksampune pembagian kelompok, kita dipuntedah ngengingi prabot menapa kamawon ingkang badhe kita bekta ing kala kemah mangke, alat-alat kados barang pribadi uga barang kelompok, barang kelompok yaiku barang ingkang badhe dipunginakaken dening sedaya anggota kelompok kados tenda, klasa, pirantos masak,terpal, uga sanes-sanesipun. Sawentara menika barang pribadi yaiku barang ingkang sakintenipun kita sedaya betahaken konjuk badan kita piyambak kados rasukan, obat, tedhan alit, lan sapanunggalanipun. Sak sampunipun diskusi kesebat kula angsal bagian konjuk mbekta klasa uga alat mangsak.

Kegiatan kemah kita nglajeng salebetipun tigang (3) dinten sekawan dalu lan dipunwontenaken saksampune pamendhetan raport ing daerah Jogja, miturut kakang Pembina ing ngrika asrep dados kita diemutaken supados mbekta kemul uga jaket ingkang kandel, dinten demi dinten nglajeng, saksampune sedaya jagen sampun rampung, tilar nengga dintenipun. 

Setunggal dinten sadereng kula budhal, ibu sampun nyiapaken sedaya prabot ingkang badhe kula bekta, amargi ibu mangertos menawi ing ngrika suhunya asrep ibu nyiapke kagem kula kathah pepakan, kados kemul kandel, jaket kandel,sarung tangan, kaos suku ingkang ngakibataken tas bektan kula dados ageng sanget, ibu ugi mbektakaken kula tedhan alit uga arta.
gambar Cerita Pengalaman Pribadi Kegiatan Pramuka Dalam Bahasa Jawa

Saderengipun sekolahan ugi nimbali tiyang sepuh konjuk rapat lan pamendhetan raport. Cerita pengalaman pribadi kegiatan pramuka dalam bahasa jawa bakal dados crita ingkang mboten saged kula lalekaken. Dinten ingkang ditengga-tengga akhiripun datheng ugi, kula budhal kemah. Kula budhal ing enjang dinten wulan Desember udhar gansal welas (15), dinten wanci punika cerah sanget, kula budhal menyang sekolahan dipapak dening Bapak, wonten ngrika sampun kathah kanca-kanca kula kaliyan bektan ingkang kathah ugi. Saksampune pamitan dening bapak uga mboten kesupen ugi kaliyan ibu nalika badhe budhal wau, kita dikempalaken dening kakang Pembina lebet mukawis barisan uga mantos-wantos kita menawi kita kedah njagi sikap kaliyan warga sekitar uga njagi nami sae sekolah.

Mboten dangu saksampune punika tumpakan ingkang badhe ngiringaken kita datheng papan kemah sampun dugi, yaiku truk ingkang milangan kalih, saksampune rdo’a kita minggah lebet truk, sawentara barang bektan kita wonten lebet truk benten ingkang sampun ing jagikaken khusus konjuk barang-barang. Saksampune pepak sedaya kita budhal wonten papan kemah, ing lebet radin kita ing hibur kaliyan pemandangan ingkang sae sanget, saksampune nempuh radin ingkang cekap dangu akhiripun kita ngantos ing panggen perkemahan, ing ngrika kita dipun sambut dening kebonan teh ingkang wiyar sanget. Saksampune punika kita mandhapaken barang-barang uga lebet panggen ingkang sampun dipun tentokaken. 

Mekaten rupiyen cerita pengalaman pribadi kegiatan pramuka dalam bahasa jawa, menawi kanca-kanca sedaya pengen nglanjengaken miyos kulo aturi klik ing mriki.