Cerita Wayang Bahasa Jawa Nakula Sadewa

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

27 Mei, 2015

Cerita Wayang Bahasa Jawa Nakula Sadewa

Cerita wayang bahasa jawa Nakula Sadewa di bawah ini mengisahkan kedua tokoh pewayangan yang sangat terkenal dari kalangan Pandawa. Kedua saudara kembar tersebut merupakan dua tokoh dari kelima tokoh Pandawa. Dengan kata lain Nakula dan Sadewa merupakan saudara dari Arjuna/ Janaka, Bima/ Werkudara, lan Yudistira/ Puntadewa. Kisah keduanya telah kami tuliskan secara garis besar dalam kisah di bawah ini yang tentunya menggunakan bahasa jawa krama dan ngoko sehingga mudah untuk dipahami dan dihafalkan.

Nakula Lan Sadewa


Waos Ugi: Cerita Anoman Dalam Bahasa Jawa
Cerita wayang bahasa jawa Nakula Sadewa nyritakaken Kalih tokoh sedulur kembar ing donya pewanyangan Nakula lan Sadewa yaiku sosok ingkang wigati. SInaosa kanthi rupa kekalihipun kembar nanging kekalihipun nggadhahi kepribadian ingkang benten. Nakula ngrupikaken sosok ingkang pamendel uga menggalih saben hal menapa kemawon ingkang dipunnyambut damelaken piyambakipun salajeng dipunngerteni, dipunjarweni kanthi nglebet uga badhe ngaturaken penggalihanipun nalika dipuntedhani penggalihipun kemawon. Benten kaliyan Sadewa ingkang cerdas, lihai lebet crios kersa menggalih uga ngrupikaken pemimpin ingkang sae lebet ningkataken semangat senopati mawi prajurit ing peperangan. 

Ing Cerita wayang bahasa jawa Nakula Sadewa ugi kita aturaken bilih tuladha kepangajengan ingkang patut kita tuladhani yaiku kewasisan piyambake sedaya mimpen Negeri Sawojajar sesarengan tanpa wonten rebutan jabatan. Negeri Sawojajar awalipun yaiku gadhah lelembut kembar ingkang nduwe nami sapujagad uga sapulebu. Nalika kepanggih kaliyan Nakula lan Sadewa, lelembut Sapujagad lan Sapulebu rumaos sampun wancinipun piyambake sedaya kendel uga mileh radin kepejahan amargi sampun kepanggih kaliyan jiwa ingkang gathuk gumantosaken piyambake sedaya konjuk mangajengi Sawojajar ingkang nggadhahi siti wiyar, aneka taneman jampi ( Nakula uga Sadewa nggadhahi pangasumerepan babagan jampi), ugi langkung subur dipunantawis wilayah Negeri Amarta. Mboten namung punika, Nakula lan Sadewa ugi angsal bebingah berupa kalih istana warisan saking Sapujagad uga Sapulebu ingkang wiyar ugi megah, wonten sakiwo-tengenipun wit sawo urip kanthi rapi ngadeg jejek lan jejer. Nakula lajeng maringi kraton kanthi nami “Sawojajar”, lajeng Sadewa maringi kratonipun kaliyan nami Bumi Retawu. 


Waos Ugi: Cerita Wayang Mahabarata Bahasa Jawa Lengkap 
Rukun, uga sami pangertosan yaiku sifat ingkang patut dados tuladha kegesangan paseduluran ing rikala menika. Nggadahi kekuwaosan, kraton, siti ingkang wiyar uga subur mboten ndamel kembar sedherekan niki sami rebutan konjuk kagem nguasani setunggal kaliyan satunggalipun. Malah-malah, wilayah Negeri Sawojajar ugi mboten lajeng dipunpalih kados radin pamanahan masyarakat modern sakmenika. Piyambake sedaya nggadhahi visi lan misi ingkang pertela konjuk ndadosaken Negeri Sawojajar maju tanpa kedah mbagi dadi loro, pepatah setunggal prahu kalih nahkoda mboten majeng kunjuk piyambake sedaya. Cerita wayang bahasa jawa Nakula Sadewa ugi ngaturaken bilih Ing ngajeng rakyatipun kekalihipun salajeng kompak lebet saben pamendhetan keputusan. Sadewa ingkang rumaos langkung enem menawi rumaos enten hal ingkang rekaos konjuk piyambakipun putusken salajeng nyuwun penggalih uga ngabritaken piyambakipun dhateng Nakula. Mekaten ugi Nakula ingkang rumaos nggadhahi kekirangan sahingga keputusan menapa kemawon tansah dipun aturaken dening sedulur kembare yaiku Sadewa. Kanthi mekaten Nagari Sawojajar dados negari ingkang maju lan rakyatipun makmur, ayem, tentrem kanthi siti ingkang subur.

Simak ugi: Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Perpisahan SMP

Wonten Cerita wayang bahasa jawa Nakula Sadewa ugi kita serataken bilih bubungan pasedherekan ingkang erat ugi piyambake sedaya tunjukaken majeng tigang sedherek ingkang benten, Yudhistira, Bima, uga Arjuna. Sinaosa benten ibu, piyambake sedaya tansah taat uga patuh datheng kakang-kakange sedaya. Ketingal nalika Yudhistira ngetohke Amarta lebet jebakan wektu dolanan dadu kaliyan kurawa, sinaosa enten raos mboten puas nanging piyambake sedaya ngurmati keputusan Yudhistira, sisan angsal hukuman amargi keconangan dolanan dadu, kekalihipun ugi ndherek sareng pandawa konjuk nglampaho pambucalan salebetipun telulas taun uga penyamaran salebetipun kalih taun. 

Kasetyan majeng sedherekan ugi dipuntunjukaken nalika geger Perang Bharatayuda. Piyambake sedaya ugi tulus nderek perang sareng ngadepi pak-lik’e piyambak sedaya yaiku Prabu Salya mboten sanes kejaba sederekipun Dewi Madrim. ngantos akhiripun Prabu Salya pejah lan paring wasiat dhateng Nakula konjuk gumantosaken kedudukan raja Prabu Salya ing Negeri Mandraka amargi Prabu Salya mboten nggadhahi Putra. Lajeng Sawojajar sakebakipun diserahaken dhateng Sadewa. Ngantos akhir cerita Mahabharata utawi sami kaliyan Cerita wayang bahasa jawa Nakula Sadewa menika, Nakula uga Sadewa nalika sepuh piyambake sedaya setya konjuk ndherek mawi sareng kakang-kakangipun uga Dewi Dropadi konjuk numindakake laku munggah Himalaya konjuk mangker saking ndunya saksampune sedaya waris Negeri gadhah Pandawa diwarissake dhateng setunggal-setunggalipun keturunan saking Pandawa yaiku Parikesit wayah saking Arjuna amargi sedaya anak Pandawa tilar wanci perang Bharatayuda rumiyen. 

Demikian kisah Mahabarata yang kami sampaikan dalam Cerita wayang bahasa jawa Nakula Sadewa semoga dapat menambah pemahaman kita dalam belajar wayang.