Cerita Wayang Mahabarata Bahasa Jawa Lengkap

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

26 Mei, 2015

Cerita Wayang Mahabarata Bahasa Jawa Lengkap

Loading...

Ingin tahu cerita wayang mahabarata bahasa jawa secara lengkap? Simak sebuah sinopsis dalam bahasa jawa di bawah ini yang menceritakan kisah wayang mahabarata setelah para pandawa mengembara selama 12 tahun di dalam hutan. Seperti apa cerita tersebut yang dikemas dalam bahasa jawa? Langsung saja kita simak di bawah ini.

Kalih welas taun kapengker Pandawa ngembara ing wana utawi alas, ndhatengi macem-macem pertapan, manggih kedadosan-kedadosan ajaib, uga pangrekaosan ingkang kelangkung-langkung. Saksampune kalih welas taun ngalami pengasingan, ing taun rawuh telulas Pandawa ngremeng utawa nylamur dados tenaga ing istana ratu Wirata. Piyambake sedaya ngremeng dados juru mangsak, kusir kereta, panyekar, uga pamangga.

Salebetipun penyamaran uga nyambut damel ing ratu Wirata, piyambake sedaya kedadosan milujengaken Wirata saking tempuhan kaum Kurawa tanpa kayektosan sinten piyambake sedaya ingkang sayektos. Setaun saksampune ngremeng dados panyambut damel ing istana Wirata, banjur piyambake sedaya nunjukaken sinten badan piyambake sedaya ingkang saleresipun.
Inggil jasa-jasa Pandawa uga konjuk nepangake paseduluran saben sedherekan, mila Abimanyu, putra Arjuna dipunkawinaken kaliyan Utari, puteri Wirata. Enggal saksampune punika Pandawa njagikaken badan konjuk mendhet hak-hakipun wangsul saking kaum Kurawa.

Cerita Wayang Mahabarata Lengkap

Cerita Wayang Mahabarata Bahasa JawaBaca Juga: Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman lan Bima
Kurawa nyumerepi menawi Pandawa badhe nedha wangsul kemawonanipun, mila piyambake sedaya ngupados madosi bala menawi sakayah-ayah geger perang kaliyan Pandawa samangke. Ing kala perang sedherek meh geger, kaping kalih pihak madosi Kreshna, mungguh badhe nyuwun bantuan saking Kreshna.

Sawentara menika, Kresna taksih terus ngupados nyegah uga ngedohi kedadosanipun perang sedherek punika. Nanging upadosipun sia-sia kemawon. Pihak Kurawa uga Pandawa mungguh ing peperangan.

Akhiripun Kresna nyukakaken kalih pilehan dhateng Kurawa uga Pandawa. Pilehan setunggal yaiku Kresna, uga pilehan kaping kalih prajurit Kresna pepak kaliyan pusakanipun. Kurawa ingkang angsal kesempatan sepisan lajeng mileh sedaya pasukan Kreshna uga pusakanipun. Pandawa mboten gadhah pilehan benten kajawi mileh Kresna satiyang.

Miturut Kurawa ingkang kagungan manah licik, menapa artosipun satiyang Kresna menawi dipunbandingaken kaliyan puluhan ewu prajurit ingkang dipungadhahani. Nanging sawalikipun Pandawa malah rumaos syukur amargi Kresna wonten ing madya para Pandawa. Ing lebet perang mangke dipunbetahaken kagem dados penyusun siasat uga komando ingkang sae. Tiyang punika mboten benten yaiku Kresna.

Baratayuda enggal dipunawiti. Perang salebetipun 18 dinten nglajeng tanpa saged dicegah malih. Korban saking kaping kalih pihak ndhawahan ngantos telasa sedaya keluarga Kurawa, kajawi telu tiyang prajurit uga setunggal ing antawisipun yaiku Aswatama, putra Resi Drona.
Ing satunggaling ndalu, ketelung tiyang prajurit punika mateni sedaya tiyang kajawi gangsal tiyang Pandawa, Drupadi, uga Kreshna.
Cerita Wayang Mahabarata Bahasa Jawa

Baca juga: Cerita Wayang Bahasa Jawa Arjuna
Wonten cerita wayang mahabarata bahasa jawa menika diceritakaken bilih perang pancen kejem. Apa meneh perang kesebat kedadosan antawis sedherek piyambak. Hal kesebat karaosaken leres dening gangsal pandawa ingkang tetap gesang. Piyambake sedaya enggal numindakake aswameda utawi upacara kanggo nglebur dosa amargi sampun perang kaliyan sedherek piyambak. Jaran tumpakan piyambake sedaya dikorbanake lajeng diobong. Kukusipun diserot, mila dosa perang sampun dipunbrusakaken.

Mahabarata dipunakhiri kaliyan mlebetipun Yudhistira ing swargi. Piyambakipun dugi langkung riyen ing ngrika uga ningali adhi-adhinipun uga Karna wonten ing neraka. Yudhistira mboten kersa tilar ing swargi piyambakan sawentara sedherek-sedherekipun wonten ing neraka, mila piyambakipun duweni karep konjuk tilar ing neraka.

Para dewa banjur rawuh konjuk nggendoli kekarepan Yudhistira kaliyan ngginemaken menawi satiyang nggadhahi dosa enteng kedah ngalami tilar ing neraka sadereng mlebet swargi. Nanging Yudistira tetap nolak wejangan kasebut.

Demikian cerita wayang mahabarata bahasa jawa lengkap dituliskan secara lengkap khususnya kisah wayang mahabarata setelah para pandawa lima melakukan pengembaraan selama 12 tahun.