Contoh Dongeng Fabel Bahasa Jawa

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

27 April, 2015

Contoh Dongeng Fabel Bahasa Jawa

Loading...

Kumpulan cerita bahasa jawa. Sugeng ndalu rencang sedaya, pada malam yang dingin ini kembali kami akan bagikan contoh dongeng fabel bahasa jawa. Cerita fabel ini merupakan sebuah kisah yang terinspirasi dari kehidupan pada masa Nabi Sulaiman. Namun sebagaimana yang kita ketahui bahwa fabel merupakan sebuah dongeng yang menceritakan mengenai hewan, maka dari itu kami mengangkat kisah lebah dan semut. Bagaimana kisah mereka yang tersaji dalam bahasa jawa krama? Mari kita simak bersama di bawah ini:

Fabel Bahasa Jawa Tawon Lan Semut

Ing jaman Nabi Sulaiman, gesang pinten-pinten tawon. salah satunggal ing antawisipun yaiku Pipo. Pipo yaiku anak tawon ingkang sampun dipuntilar pejah ibunipun. Wanci punika ibunipun pejah dicokot kalajengking. Sakmenika piyambakipun gesang piyambak tanpa nduwe sanak kadang. Amargi namung gesang piyambakan, Pipo milih konjuk gesang mengembara. Ngantos akhiripun piyambakipun dugi ing gurun ingkang wiyar. Ing madya gurun punika Pipo rumaos ngelak uga luwe. 
“aku kudu enggal golek pangan uga banyu, nanging aku kudu golek ana ing ngendi?” batin Pipo.
contoh-dongeng-fabel-bahasa-jawa

Singkat cerita, Pipo banjur pados tedhan uga toya. Saksampune cekap dangu mabur, saking doh-dohan Pipo ningali toya uga tedhan. Nanging saksampune nyelak, jebulna ingkang dipunningalipun namung hamparan wedi ingkang wiyar. Kanthi kuciwa Pipo banjur mabur maneh kangge pados toya. Mboten dangu lajeng piyambakipun kepanggih kaliyan semut ingkang saweg kasisahan mbekta tiganipun. Pipo banjur nyelaki semut punika. 

“Heei, semut. sinten nami sampeyan?” 
“nami kula Kriwil. nami sampeyan sinten?” jawab semut.
“kula Pipo. sampeyan kersa dados kanca kula?” Kriwil banjur manggut-manggut. 
“menawi mekaten mangga kita sedaya madosi toya uga tedhan sareng-sareng?” Kriwil banjur wangsulan kanthi manggut-manggut maneh. 

Singkat cerita ana ing Contoh dongeng fabel bahasa jawa Piyambake sedaya banjur kesah konjuk madosi tedhan. Saksampune dangu ngubengi gurun, piyambake sedaya nemu setunggal toya ingkang katon resik uga segar. Ing samping toya punika enten wit kurma ingkang kathah woh-e kanthi rasa legi. Kriwil lan Pipo bingah sanget. Piyambake sedaya enggal ngunjuk uga nedha sapuasipun. 
contoh-dongeng-fabel-bahasa-jawa

Saksampune piyambake sedaya tuwuk, piyambake sedaya enggal madosi panggenan kagem tilem. Kalih dinten lajeng piyambake sedaya nemu panggen kagem tilem ingkang miturut piyambake sedaya tepat. Yaiku ing setunggal panggenan wiyar kang ana wit-witan. Piyambake sedaya mboten badhe luwe ugo ngelak amargi ing pinggir panggenan punika enten kathah wit buah-buahan uga setunggal toya ingkang resik sanget. Kriwil lan Pipo gesang kaliyan rukun. Tambah dinten paseduluran piyambake sedaya tambah sae. Piyambake sedaya banjur gesang kaliyan aman, tentrem uga bagya mulya.

Demikian contoh dongeng fabel bahasa jawa. Meskipun terlihat pendek namun sebenarnya banyak terdapat pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita jawa tersebut yakni kerukunan dengan sesama dan bekerja sama dalam mewujudkan kebaikan. Semoga bermanfaat.