Cerita Wayang Bahasa Jawa Adipati Karna Gugur

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

28 Mei, 2015

Cerita Wayang Bahasa Jawa Adipati Karna Gugur

Loading...

Cerita wayang bahasa jawa Adipati Karna gugur di bawah ini merupakan kisah Mahabarata yang menceritakan kematian Karna dalam perang Bharatayudha. Karna merupakan salah satu tokoh anggota Kurawa yang menjadi saudara sekaligus musuh dari para Pandawa Lima yakni Arjuna, Bima, Yudhistira, Nakula, dan Sadewa. Kisah kematian Karna ini dimuli dari diangkatnya Karna sebagai Adipati hingga kematian Adipati Karna di tangan Arjuna. Langsung saja kita simak kisahnya dalam ceria wayang bahasa jawa Adipati Kana Gugur.

Adipati

Saksampunipun Durna gugur, para senapati bala tentara Kurawa ngangkat Karna dados Adipati. Karna ngadeg ing inggil kereta ingkang megah kaliyan Salya dados saisipun. Raos smangal lan kegagahan Karna dados kesatria mbangkitake maneh raos smangat tempur para bala Kurawa. Banjur perang kawiwitan malih. 

Ana ing sisih liya, Pandawa nyuwun wejangan dumateng para ahli ngelmu bintang kagem pados wayah ingkang sae kagem perang. Arjuna dadi panglima wonten perang nglawan Adipati Karna menika.

Bima vs Dursasana

cerita-wayang-bahasa-jawa-adipati-karna-gugur
Baca Juga: Cerita Wayang Mahabarata Bahasa Jawa 
Bima kelingan kelakuan ingkang sampun dipuntumindakake Dursasana marang Drupadi sahingga ndadosake emosinipun mboten saget dikendhaleni. Piyambakipun bucal pusaka banjur mlumpat  datheng arah kereta Dursasana lan nubruk Dursasana kados macan ingkang saweg luwe. Dursasana dibanting ana lemah ngantos badanipun remuk. Lajeng Bima ugi matahaken asta Dursasana uga piyambakipun nguncalke badan ingkang kebak getih punika datheng tengah panggenan perang. Mboten namung mekaten lajeng, Bima ngebaki janjinipun ingkang sampun kaucap 13 taun ingkang kepengker. Bima lajeng ngisep uga nginum getih Dursasana kados kewan buas mangsa korbanipun. 

Kedadosan ingkang medeni punika ndamel gemeter sedaya ingkang ningali. Karna, kang katon dados ksatriya ageng punika ugi ajrih manahipun ningali Bima mbales dendamipun dening Dursasana. 

Sementara punika ing panggenan benten perang mboten kawon linangkungipun. Karna putra saking Batara Surya cucul pusakanipun panah datheng Arjuna. Panah punika nuju datheng Arjuna kados sawer ingkang kagungan ilat geni. Persis ing kala punika, Khrisna muter kereta ingkang dipun tumpaki dening Khrisna lan Arjuna ngantos mlebet lendhut. Panah Karna kirang sekedik kemawon ngengingi sirah Arjuna uga ngengingi kuluk senapati ingkang dipunagem dening Arjuna. Kuluk punika dhawah wonten siti. Rai Arjuna abrit amargi isin uga nesu. Piyambakipun enggal pasangaken anak panah ing busur konjuk manah Karna. Wayah guguripun Karna sampun dugi, kados ingkang sampun diramalaken saderengipun, roda kiwa kereta Karna dumadakan klelep mlebet lendhut. Piyambakipun enggal mlumpat saking kereta konjuk njunjung roda kretanipun. 

Adipati Karna Gugur

cerita-wayang-bahasa-jawa-adipati-karna-gugur
Baca Juga: Kumpulan Cerita Wayang Bahasa Jawa
Karna mbengok: “Tunggu! Roda kretaku mlebu lendhut. Kesatria ageng kaya sampeyan ora bakal nggunake kahanan iki. Aku arep mbenerke kretaku ndisik lagi kita bali tanding maneh.” 

Arjuna katon ragu-ragu ningali kahanan menika. Sawentara punika Karna dados sekedhik bingung amargi kedadean punika. Piyambakipun dados eling kutukan ingkang diucapaken datheng piyambake. 

Wonten kahanan menika Krishna ngendika: “Hey, Karna! Apik yen siro isih eling sikap kesatria! Nalika ing kahanan rekasa siro lagi kelingan sikap kesatria. Nanging nalika siro uga Duryudana, Dursasana lan Sengkuni nyeret Drupadi ana ruang panggihan lan ngisin-ngisinke piyambakipun, kenapa sampeyan nglalekake sikap punika? Siro melu ngewangi ndamu Dharmaputra, sing pancen seneng dolanan dadu nanging kurang pengalaman. Ing wektu kui ana ngendi sikap kesatriamu? Apa artine sikap kesatria nalika siro ngruyuk lan mateni Abimanyu? Hey, menungsa ala, aja ngomongke sikap kesatria merga siro ora tau duweni sikap kesatria!” 

Wonten cerita wayang bahasa jawa Adipati Karna gugur ugi kaserat Nalika Krishna ngendika uga ndesek Arjuna konjuk enggal manah Karna, Karna namung sanguh ndungkluk lan mboten sanguh matur napa-napa. Tanpa suwanten, piyambakipun minggah ing kereta uga ngenengke roda keretanipun klelep lebet lendhut. Piyambakipun enggal nguculaken panah datheng Arjuna. Kanthi gelis Karna ngginakaken kesempatan punika konjuk ngleresaken kereta jaranipun. Nanging katingalipun takdir lan nasib sae nebih saking Adipati Karna punika. Roda punika mboten saget diangkat saking lendhut, senaosa Karna sampun ngagem sedaya tenaganipun. Lajeng, piyambakipun nyobi ngemut-emut japa Brahmastra paweweh Parasurama. Nanging, ing kala ingkang piyambakipun sanget mbetahaken, kados ingkang diramalaken dening Parasurama, Karna mboten kemutan japa punika. 
cerita-wayang-bahasa-jawa-adipati-karna-gugur

Baca Juga: Cerita Wayang Bahasa Jawa Nakula Sadewa
Krishna mbengok dening Arjuna: “Arjuna, aja mbuwang-mbuwang wektu. Uculna panahe sampeyan lan pateni menungsa awon punika!” 

Arjuna kanton ragu lan mangu. Tanganipun mboten pitados konjuk numindakake tindakan ingkang mboten mangilonaken sikap ksatria punika. Nanging nalika Krishna wicanten: “Arjuna, nglampahi kajeng ingkang Maha Kwasa uga cucul panah uga natoni sirah Karna.” Krishna ingkang dawuh dening Arjuna supados mateni Karna nalika piyambakipun saweg menerake roda kereta saking lendhut. Miturut tata krama ing perang, tumindak kesebat mboten dipunleresaken, nanging sinten ingkang sanguh ngendha saking takdiripun? Wonten pungkasanipun, Arjuna cucul panah lan leres ngengingi sirah Karna. Karna gugur ana asta Arjuna.

Demikian kisah meninggalnya Karna dalam perang Baratayudha di tangan para Pendawa Lima. Semoga dengan membaca artikel cerita wayang bahasa jawa Adipati Karna gugur di atas dapat memberikan wawasan kita tentang kisah pewayangan Mahabarata.