Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan Sekaten

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

12 Mei, 2015

Artikel Bahasa Jawa Tentang Kebudayaan Sekaten

Loading...

Artikel bahasa jawa tentang kebuadayaan sekatan di bawah ini merupakan salah satu contoh sekaligus bukti kebesaran budaya jawa. Untuk lebih memahami gambaran sekaten kami persilahkan untuk menyimak artikel singkat di bawah ini. Semoga bermanfaat.

Upacara Sekaten asalipun saking tembung Syahadatain nggih menika acara pengetan ulang taun nabi Muhammad SAW ingkang dipunwontenaken ing saben surya kaping 5 wulan Mulud utawi Rabiul Awal taun Hijriah. Wondene panggenanipun wonten Alun-alun ler Ngayogyakarta. Upacara menika wonten jaman Sultan Hamengkubuwana I, dados satunggaling cara kagem ngaturi masyarakat memeluk agami Islam. 

Wonten dinten sepisan, upacara sekaten menika kawiwitan kala dalu kaliyan kirab para punggawa kraton utawi abdi dalem sesarengan kaliyan kalih set gamelan Jawi ingkang anggadahi asma Kyai Nogowilogo ugi Kyai Gunturmadu. Upacara menika kawiwit saking pendhapo Ponconiti dumugi masjid Agung Alun-alun ler kanthi dikawal dening prajurit Kraton. Gamelan kanthi asma Kyai Nogowilogo badhe pun papakaken wonten sisih ler saking Masjid Agung, sawentara menika gamelan kanthi asma Kyai Gunturmadu badhe anetepi wonten ing Pagongan sisih kidul masjid Agung menika. Gamelan-gamelan menika badhe dipunamengaken saupakara sarengan ngantos kaliyan surya 11 wulan Mulud, salebetipun 7 dinten. Wonten dinten terakhir, kekalih gamelan menika badhe dipunampil kondur mlebet Kraton maleh. 
artikel bahasa jawa tentang kebudayaan sekaten

Grebeg Mulud 

Artikel bahasa jawa tentang kebudayaan sekaten. Acara puncak pengetan Sekaten menika ketanda kaliyan Grebeg Muludan ingkang dipunwontenaken ing surya kaping 12 (persis teng dinten ulang taun Nabi Muhammad SAW) kawiwitan jam 08.00 ngantos dumugi jam 10.00 WIB. Kaliyan dikawal dening 10 kompi prajurit Kraton ingkang anggadahi asma prajurit Wirabraja, prajurit Dhaheng, prajurit Patangpuluh, prajurit Jagakarya, prajurit Prawiratama, prajurit Nyutra, prajurit ketanggel, prajurit Mantrijero, prajurit Surakarsa, ugi prajurit Bugis. 
artikel bahasa jawa tentang kebudayaan sekaten

Setunggal gunungan ingkang pidamel saking uwos ketan, dhaharan, ugi buah-buahan mawi sayur-sayuran badhe dipunbetha saking Kemandungan nglangkungi Sitihinggil ugi Pagelaran temuju masjid Agung. Saksampune, gunungan ingkang nglambangaken kasejahteraan kraton Mataram menika dipunbagekaken dhateng masyarakat ingkang nganggep menawi bahan utawi bagian saking gunungan menika saged maringi berkah kagem piyambakipun sedaya. Bagian gunungan ingkang dianggep sakral menika biasanipun dipunbeta kondur ugi dipuntenem teng sabin kersanipun sabin piyambakipun sedaya dados subur ugi bebas saking samukawis pageblug.

Mekaten salah satunggaling contoh artikel bahasa jawa tentang kebudayaan sekaten mugi saged migunani tumrap kita sedaya.