Legenda Bahasa Jawa Salatiga

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

30 Mei, 2015

Legenda Bahasa Jawa Salatiga

Loading...

Cerita legenda bahasa jawa salatiga di bawah ini memang telah menjadi cerita yang melegenda di kalangan masyarakat. Keberadaan dan asal usul kota salatiga kerap dikaitkan dengan suatu kejadian pada masa lalu yang melibatkan seorang Adipati, Istrinya dan Sunan Kalijaga. Terlepas dari kebenaran hal tersebut kami persilahkan untun menyimak cerita legenda kota salatiga dalam bahasa jawa di bawah ini.

Diceritakake wonten zaman riyen, nalika Semarang anggadahi Adipati kanthi asma Pandanarang II ingkang nggadhahi isteri ingkang lakung kagungan nami Nyai Pandanarang. Piyambakipun dikenal dados Adipati ingkang jujur, ananging ugi remen dening banda dunya. 

Sifat kirang sae Adipati menika kamireng dening Sunan Kalijaga, satiyang wali ingkang arif sanget saha wicaksana. Sunan Kalijaga kangungan pangangkah ngelingaken Pandanarang II kaliyan ngremeng utawi nylamur dados tukang ngarit suket. Nalika medal ing plataran Kadipaten, Adipati Pandanarang II ngenyang suketipun kanthi regi andhap sanget. 

Panyade rumput punika sarujuk uga ngaturaken rumputipun wae ing kandang. Sadereng kesah, piyambakipun nyimpin arta gangsal sen ing antawis tumpukan suket aau. Arta kesebat dipunpanggihaken dening abdi dalem Pandanarang II ingkang banjur lapor kedadean menika dhateng Adipati Pandanarang II. 

Kedadosan menika terus mawon kedadosan salebetipun setunggal minggu. Pandanarang II gumun kenging punapa bakul suket kesebat mboten nate nakokake wonten pundi artanipun. Nalika bakul suket punika wangsul malih, Pandanarang nangletaken asal saking bakul suket menika. Piyambakipun ugi nangletaken kenging punapa piyambakipun kados mboten mbetahaken arta. Bakul suket ingkang mboten sanes nggeh menika Sunan Kalijaga nuli njawab pitakon saking Pandanarang menawi piyambakipun mboten betah banda ndunya ingkang luwih, amargi sedayanipun mboten enten ingkang lestantun. Piyambakipun ugi sanjang menawi enten Emas ingkang sampun ditanem ing lebet plataran kadipaten.

Pandanarang lajeng duka mireng wangsulan punika. Piyambakipun rumaos saweg diece dening bakul suket punika. Nanging, kasunyatane, tembung-tembung tiyang punika leres. Enten Emas ing lebet siti kadipaten. Akhiripun, Adipati Pandanarang nyumerepi menawi tiyang punika nggeh menika Sunan Kalijaga. Adipati punika lajeng nyuwun pangapunten uga nyuwun konjuk dados murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ngijinaken kahti syarat supados Pandanarang cucul saking katrisnan banda ndunya ingkang linuwih. 

Legenda Bahasa Jawa Salatiga
Isteri Adipati ugi kersa ndherek semahipun. Nanging, piyambakipun mboten sudi mengker banda ndunyanipun uga ngabritaken dhateng tiyang fakir. Piyambakipun ngengken semahipun budhal langkung rumiyen. Lajeng, Nyai Pandanarang ndelekake Emas ing lebet tekenipun ingkang kedamel saking pring. 

Ing radin, piyambake sedaya diadang dening telung perampok ingkang badhe ngrampok Kanjeng Sunan lan Adipati, ananging Sunan Kalijaga lajeng ngendika: 
“Yen siro pengen bondo, tunggunen. Sedelo maneh, bakal lewat wong wadon tuo. Cegaten. Siro kabeh bakal oleh Emas saka teken pring sing digawa piyambake”. 

Lajeng mboten dangu, Nyai Pandanarang mlampah kaliyan tekenipun. Perampok banjur nyegat uga ngrampok teken saking pring menika ingkang Nyai Pandanarang cepeng. 
Legenda Bahasa Jawa Salatiga

Nyai Pandanarang mboten saget tumindak menapa-menapa kajawi nglepasake bandanipun. Nalika kepanggih kaliyan semahipun uga Sunan Kalijaga, piyambakipun nyeriosaken kedadosan wau kaliyan nangis. 

“Panjenengan mboten mirengaken pangandikan semah njenengan. Konjuk ngguru kaliyan kula, panjenengan kedah mengker banda ndunya. Dados, kedadean niki wae salah panjenengan piyambak,” ngendikan Sunan Kalijaga. 

Konjuk ngeling kedadosan kesebat, Sunan Kalijaga paring nami daerah punika kaliyan nami Salah Telu amergi  enten tigang tiyang ingkang numindakake kalepatan ing mriki, nggeh menika panjenengan piyambak, semah panjenengan, uga para perampok wau. Mbenjang, wonten ing mriki badhe dados kitha ingkang rame,” ngendikan Kanjeng Sunan. 

Demikian sebuah cerita disampaikan dalam bahasa jawa ngoko dan krama agar bisa kita pahami bersama. Semoga artikel pendek dengan judul legenda bahasa jawa salatiga di atas bermanfaat bagi para pembaca semua.