Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

15 April, 2015

Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo

Loading...

Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo. Ing sawijineng ndina ana pulau Batam, wonten setunggal dhusun ingkang dipanggeni sapriyantun prawan yatim piatu kang nduwe asma Mah Bongsu. Piyambakipun dados abdi wonten kaluwarga mak Piah.

Awal Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo. Mak Piah kagungan sapriyantun putri nduwe asma Siti Maya. Wonten mukawis dinten, Mah Bongsu umbah-umbah sandangan majikane ing setunggal lepen. Ulooo! bengok Mah Bongsu kewden merga mriksani ulo nyelaki piyamake. Yektos ulo punika mboten ganas, ulo kasebat renang nunjukaken tatune ana ing awake. Mah Bongsu banjur mendhet ulo ingkang loro punika lan mbeto wangsul  datheng griya. Mah Bongsu banjur ngrumat ulo kesebat ngantos mantun. Ulo kesebat dados sehat ugo soyo mundhak gedhe. Kulit njawinipun nglotok sekedhik sekedhik. Mah Bongsu mundhut kulit ulo ingkang nglotok punika, lajeng mbakar nganggo geni. Ajaib, saben Mah Bongsu mbakar kulit ulo, metu kukus gedhe. Menawi kukus ngleres datheng Negeri Singapura, mila dumadakan wonten tumpukan emas berlian ugi yatra. Menawi kukusipun ngleres datheng negeri Jepang, dumadakan wonten pirantos elektronik ngastan Jepang. Ugi menawi kukusipun ngleres datheng kitha Bandar Lampung, rawuh kain Lampung. Lebet tempo kalih, tiga wulan, Mah Bongsu dados sugih tebih nglangkungi mak Piah. Kesugihan Mah Bongsu nggawe tangga teparo penasaran. “Mesti Mah Bongsu ngingu tuyul”, tembung mak Piah. Pak Buntal banjur nyemauri omongane garwanipun punika. “ora ngingu tuyul! Nanging deweke nyolong banda ku! kathah priyantun dados penasaran ugi ngupados menyelidiki asal urun banda Mah Bongsu.
cerita-rakyat-bahasa-jawa-asal-usul-kali-jodo

Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo. Kagem menyelidiki asal urun banda Mah Bongsu yektos mboten gampil. Kathah saking priyantun dusun ingkang dangu menyelidiki  ananging mboten saged manggih wadosipun. “Ingkang wigatos sakmenika mekaten, kita sedaya mboten dirugekake”, tembung mak Ungkai dhateng tangginipun. Malah mak Ungkai ugi para tangginipun ngaturake matur sembah nuwun dhateng Mah Bongsu, amergi Mah Bongsu salajeng maringi bantuan nyekapi kesugengan piyambakipun sedaya sadinten-dinten. Kajawi piyambakipun sedaya, Mah Bongsu ugi mbiyantu para yatim piatu, priyantun ingkang gerah ugi priyantun ingkang pancen mbetahaken bantuan. Mah Bongsu sapriyantun ingkang lomo, sebat piyambakipun sedaya. Mak Piah ugi Siti Maya rumaos kesaing bandanipun. Ameh Saben dalu piyambakipun sedaya ngindik datheng dalem Mah Bongsu.

“Wah, ana ulo sagedhe wit kambil” atur mak Piah.
“Saking kulite ingkang nglotok saged ndhatengaken banda?” ature malih.
“Hmm, yen ngunu aku ugo arep nginggu ulo segedhe kui,” batin mak Piah.
Mak Piah banjur tindak datheng ngalas golek ulo.
Mboten dangu, panjenenganipun angsal ulo kang nduweni wisa.
“Saka ulo kang nduweni wisa iki mesti bisa nekakna banda karun langkung kathah tinimbang Mah Bongsu” penggalih mak Piah.
Ulo punika lajeng  dibeto kondur. Wonten ndalunipun ulo kag nduwe wisa punika dipunsarekaken sareng Siti Maya.
“Kula wedhi buk! Ulo iki bisa nyokot aku!” bengok Siti Maya keweden.
“Anake wedhok, aja wedhi. Ulo iki bakal nekakake bandha akeh”, sanjang mak Piah.
cerita-rakyat-bahasa-jawa-asal-usul-kali-jodo

Sawentara punika, tatu ulo kagungan Mah Bongsu sampun mari. Mah Bongsu tambah seneng. Kala Mah Bongsu nyiapake pakan ugi omben kagem ulonipun, panjenenganipun dumadakan kaget. “Ampun kaget, dalu menika dugeke kula datheng lepen, panggen panggihan kita rumiyen”, tembung ulo ingkang yektos bisa ngandika kados manungsa.
Mah Bongsu ndherekne ulo punika datheng lepen. Sangantosipun teng lepen, ulo menika banjur ngendiko. “Mah Bongsu, aku pengen mbales budi ingkang setimpal ingkang sampun panjenengan paringna wonten kula”, ngendika ulo punika.
Aku bakal nglamar sliramu dados garwaku”, lajengipun.
cerita-rakyat-bahasa-jawa-asal-usul-kali-jodo

Mah Bongsu tambah kaget, panjenenganipun mboten saged mangsuli pangandikan menika. Malah panjenenganipun dados bingung. Ulo banjur nyopot kulite saknalika ugi malik wujud dados sapriyantun pemuda ingkang bagus ugi gagah. Kulit ulo sekti punika ugi malik wujud dados setunggal gedung ingkang ageng ing halaman ngajeng omah Mah bongsu.
salajengipun panggen punika dipunparingi asma dhusun Tiban asal saking tembung ketiban, ingkang artosipun ketiban wahtu utawi bagya mulya. Sewalikipun, keluarga Mak Piah nembe kena musibah, yaiku Siti Maya tilar dunia amerga dicokot ulo.

Akhir Cerita Rakyat Bahasa Jawa, Asal Usul Kali Jodo. Akhire, Mah Bongsu nglajengaken pikrama an kaliyan pemuda kesebat. Pesta dipunlajengaken tigang dinten tigang dalu. Saking menika ugi lepen panggihan Mah Bongsu kaliyan ulo sekti ingkang malik wujud dados pemuda bagus punika dados kali jodoh. Dadosipun lepen punika kawastanan lepen Jodo utawa sungai jodoh.