Artikel Bahasa Jawa Tentang Pentingnya Pendidikan

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

02 Maret, 2015

Artikel Bahasa Jawa Tentang Pentingnya Pendidikan

Loading...

Sugeng ndalu rencang sedaya. Kumpulan cerita bahasa jawa kali ini akan menuliskan contoh artikel bahasa jawa tentang pentingnya pendidikan. Sebagaiman yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan salah satu modal utama seseorang dalam menjalani kehidupan di masa depan. Seperti apa artikel tersebut jika kita kemas menggunakan bahasa jawa yang baik dan benar? Monggo sareng-sareng kita waos wonten ngandap menika.

Pendidikan Ingkang Langkung Prayogi Menika Pendidikan Formal Utawi Informal?

Perkembangan jaman wonten donya pendidikan wigati sanget konjuk ngewahi manah generasi enem, Saking manah ingkang mboten mangertos dados mangertos, ingkang bodo dadi pinter ugi langkung modern. Babakan kesebat nggadahi peran ingkang penting sanget kagem kamajengan pendidikan wonten Indonesia kajengipun saget bersaing dening bangsa sanes, amargi kunci masa ngajeng njeh punika pendidikan. 
artikel-bahasa-jawa-tentang-pendidikan

Artikel bahasa jawa tentang pentingnya pendidikan menika mertelakaken menawi pendidikan mboten namung nduwe gina konjuk pados padamelan kamawon, ananging pendidikan ugi saget pun ginakakaken konjuk ngembangke kemampuan uga keterampilan kagem kita sedaya. Inti saking artikel punika nun injih konjuk nglurusake pemikiran masarakat kagem milih lan milah babakan “pendidikan ingkang langkung prayogi menika pendidikan formal utawi informal?”. Wonten kasunyatan tiyang ingkang sampun dibekali kaliyan pendidikan formal kathah ingkang gagal amargi mboten saged saingan kaliyan sanese, senaosa bekal pendidikan formal ingkang sampun dipun gadahi tiyang punika sampun mumpuni. Kosok wangsulipun, kathan tiyang ingkang mboten kagungan gelar sarjana nanging malah saged sukses ngluwihi tiyang ingkang duwur sekolahipun. Amargi saktemene permasalahan kesebat ing pungkasanee kundur dhateng tiyang menika piyambak-piyambak. 

Kados paribasan jawa “ngelmu iku kalakone kanthi laku” nun injih saget pun ungkapaken bileh Ngelmu niku mboten namung saget dipadosi wonten pendidikan formal utawi sekolah ingkang inggil, ananging ngelmu ugi saged dipadosi saking pengalaman pribadi, pengalaman saben-saben tiyang menika benten saingga saget andadekna tiyang ingkang ngalami piyambak langkung mangertos menapa ingkang kedah dilakoni kagem ngadepi masalah utawa kasunyatan. Dadose pendidikan formal uga informal anggadhahi kelenggahan ingkang sami wigati tumrap kita sedaya. Mekaten artikel bahasa jawa tentang pentingnya pendidikan ingkang saget kula aturaken, mugi saget sami kita ginakaken kanthi sae.

Waos Ugi: