Cerita Cupumanik Astagina dalam Bahasa Jawa

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

29 Mei, 2015

Cerita Cupumanik Astagina dalam Bahasa Jawa

Cupumanik Astagina merupakan sebuah pusaka yang sangat terkenal dalam cerita pewayangan. Cerita cupumanik astagina dalam bahasa jawa di bawah ini akan mengisahkan bagaimana pusaka sakti tersebut justru membuat petaka bagi pemiliknya. Bagaimana kisahnya dalam bahasa jawa bisa langsung kita simak di bawah ini.

Diceritakake ing setunggal pertapan tepatipun wonten gunung Sukendra ingkang dipanggeni Resi Gotama uga kaluarganipun. Resi Gotama menika salah seteunggaling keturunan saking Bathara Ismaya. Piyambakipun nggadhahi kakang kanthi asma Prabu Kartawirya ingkang mandhapaken Prabu Arjunasasrabahu. Amargi jasa uga bektosipun ing para dewa, Resi Gotama diparingi satiyang widadari kahyangan kanthi asma Dewi Windradi. Salebet bebrayan piyambake sedaya kagungan tiga putra kanthi asma Guwarsa, Guwarsi, lan Dewi Anjani.
Cerita Cupumanik Astagina dalam Bahasa Jawa

Baca Juga: Naskah Drama Bahasa Jawa
Amarga gedene rasa tresna ing Dewi Anjani, Dewi Windradi ingkang mboten liya nggehmenika ibunipun mboten kemutan wejangan saking Bhatara Surya. Piyambakipun nyukakaken pusaka kedewatan Cupumanik Astagina dhateng Dewi Anjani. Padahal nalika nyukakaken Cupumanik Astagina dhateng Dewi Windradi, Bhatara Surya sampun paring wejangan konjuk mboten angsal nunjukaken, napa malih ngabritaken pusaka kedewatan punika dhateng tiyang sanes, sinaosa punika putranipun piyambak. 

Menawi wejangan punika ngantos dilanggar, kedadosan ingkang mboten dikarepake badhe kedadosan tanpa saged dibendung malih.

Perlu kita mangertosi bilih Cupumanik Astagina menika satunggaling pusaka kadewatan ingkang miturut para dewa mboten angsal ditingali utawi dipendhet dening manungsa. Larangan menika amargi Cupumanik Astagina, kejawi nggadhahi khasiat sekti ingkang linangkung ugi ing lebetipun ngandung wados kegesangan alam yektos uga alam kasuwargan. Kaliyan mbikak Cupumanik Astagina, langkung mangkokipun saged dipuntingal kaliyan yektos uga pertela gambaran swarga ingkang sarwa polos, suci uga kebak kanikmatan. Sawentara saking tutupe saged dipuntingal pertela sedaya kegesangan sedaya makluk ing jagad menika. Khasiat kasekten pusaka Cupumanik Astagina nggeh menika saged ngebaki sedaya ingkang dipuntedha dening ingkang kagungan.

Raos tresna majeng putrinipun sampun ngesupenaken wejangan saking Bhatara Surya. Cerita saterusi banjur Dewi Windradi maringaken Cupumanik Astagina dhateng Dewi Anjani, kaliyan pesen kajengipun mboten nunjuke pusaka kesebat sinaosa dhateng bapakipun utawi dhateng adhi-adhinipun. Mukawis kalepatan dipuntumindakake dening Dewi Anjani. Samukawis dinten nalika piyambakipun badhe nyobi kesaktian saking pusaka Cupumanik Astagina, para tunggalipun nggeh menikaGuwarsa uga Guwarsi ningali menapa ingkang dipun tumindakake dening mbakyunipun. Kedadosana keribetan ing antawis piyambake sedaya sami rebutan pusaka Cupumanik Astagina. Anjani nangis banjur lapor dening ibune, sawentara menia Guwarsa uga Guwarsi wadul dening bapakipun. Malah kanthi emosi Guwarsa uga Guwarsi nuduh Resi Gotama mboten adil kaliyan anak.
Tuduhan saking Guwarsa lan Guwarsi damel Resi Gotama sedhih uga prihatos, amergi piyambakipun rumaos mboten nate ndamel mekaten. enggal piyambakipun dawuh dening Jembawan, rencangipun konjuk nimbali Dewi Anjani uga Dewi Windradi. Amargi raos ajrih uga bektos dhateng bapakipun, Dewi Anjani ngabritaken Cupumanik Astagina dhateng Resi Gotama. Dewi Anjani banjur cerita, menawi pusaka punika paweweh saking ibunipun. 

Dewi Windradi mendel mboten mboten wantun matur saking pundi piyambakipun angsal pusaka kadewatan kesebat. Sikap Dewi Windradi menika ndamel Resi Gotama duka, ngantos ngutuk Dewi Windradi dados patung. Kaliyan kasektene, diuncalke patung punika, lan dhawah ing taman Argasoka keraton Alengka.

Semoga kisah di atas dapat memberikan tambahan pengetahuan kita terhadap cerita cupumanik astagina dalam bahasa jawa.