Cerita Wayang Bahasa Jawa

Blog yang berisikan konten bahasa jawa mulai dari dongeng bahasa jawa, legenda bahasa jawa, cerita rakyat bahasa jawa, cerita wayang bahasa jawa, hingga pidato bahasa jawa, ada juga aksara jawa serta tembang macapat

03 Maret, 2015

Cerita Wayang Bahasa Jawa

Sugeng ndalu rencang sedaya, Pada malam ini kami akan mengangkat cerita wayang bahasa jawa kanthi lakon “Batara Wisnu Krama”. Kisah ini merupakan cerita yang sangat tenar dalam jagad pertunjukan wayang kulit. Bagaimana kisahnya jika kita kemas dalam bahasa jawa krama bisa kita simak bersama di bawah ini.

Wonten cerita wayang bahasa jawa menika diawiti kalian Sang Hyang Pramesti engkang badhe mikramakaken Batara Wisnu kaliyan Dewi Pratiwi, putri saking Batara Ekawara saking Kahyangan Ekapratala. Konjuk nglampahi pangangkah kesebat Batara guru ngutus Batara Narada konjuk njemput Dewi Pratiwi. Nanging wonten kasunyatan Dewi Pratiwi nolak jemputan punika amargi piyambakipun kagungan panyuwunna utawi syarat, piyambakipun namung badhe krama kaliyan tiyang jaler ingkang saged mbektakaken sekar Wijayakusuma kagem piyambakipun. Sawentara punika ing sawijining dalu Endang Sumarsi putri saking Begawan Kesawasidi ngimpi krama kaliyan Batara Wisnu. Sak sampunipun wungu, piyambakipun sanjang marang ramanipun kajengen madoskaken piyambakipun tiyang ingkang dados idaman punika nun injih Batara Wisnu. Sang Begawan nuruti kekarepan putrine lajeng tindak madosi Batara Wisnu. Mboten dangu saking tindake Begawan Kesawasidi kepanggih kaliyan Batara Wisnu ingkang dipuniringi dening Semar, Gareng uga Petruk. Kesawasidi mertelekaken pangangkahipun datheng Batara Wisnu, ananging Batara Wisnu nolak menapa ingkang dados pangangkah Batara Kesawasidi menika. Enggal saksampune kaliyan peperanan, Wisnu mituruti kajeng Kesawasidi. 
cerita-wayang-bahasa-jawa

Saksampune dumugi ing Pertapaan Argajati, Batara Wisnu enggal dikramakaken kaliyan Endang Sumarsi. Saksampune sawentara tilar wonten pertapaan, Batara Wisnu matur dhateng marasepuhipun menawi piyambakipun madosi sekar Wijayakusuma uga tedha pertapa punika mbiantu piyambake. Batara Kesawasidi ingkang nggadhahi sekar punika mboten kawratan maringaken sekar Wijayakusuma dados pirantos konjuk nglamar Batari Pratiwi. Kelajengaken cerita wayang bahasa jawa saksampune Batara Wisnu nggadahi sekar Wijayakusuma, piyambakipun banjur enggal tindak datheng Ekapratala. Sawentara punika Prabu Wisnudewa, Raja buta saking Garbapitu ugi nglamar Batari Pratiwi. Saksampune mireng laporan saking pateh menawi Batari Pratiwi ngersakaken sekar Wijayakusuma, piyambakipun mbingah sanget, amergi nggadhahi banteng ingkang arupi biru cemeng lan wonten gulunipun enten cabang saking sekar Wijayakusuma. Kanthi mbeto banteng menika Prabu Wisnudewa enggal budhal datheng Kahyangan Ekapratala. 

Nanging, ebo kuciwanipun amargi saksampune dugi ing Kahyangan Ekapratala, kasunyatan Batari Pratiwi sampun krama kaliyan Batara Wisnu kang langkung rumiyen maringi sekar Wijayakusuma marang piyambake. Kedadean menika ndamel Prabu Wisnudewa nesu. Sareng prajurit , Prabu Wisnudewa nyerang Kahyangan Ekapratala kagem ngrebut Batari Pratiwi. Peperangan bener-bener kedadean ngantos Prabu Wisnudewa uga bantengipun saget dikalahaken dening Batara Wisnu lan kekalihipun nyawiji ing salira Wisnu. Mekaten ugi, Cangkok Wijayakusuma pungkasipun nyawiji kaliyan sekar Wijayakusuma. Mekaten cerita wayang bahasa jawa kanthi lakon “Batara Wisnu Krama” ingkang dikemas ngagem bahasa jawa krama kang ringan lan cekak.

Waos ugi: